Admitere Informatică Iași 2017 – Subiecte și rezolvări

Admitere Informatică Iași 2017 – Subiecte și rezolvări

Mai sunt vreo două luni până la examenul de admitere la Facultatea de Informatică din Iași, așa că m-am gândit să adaug și rezolvările subiectelor date în anul 2017. Pe cele din 2018 le puteți găsi aici.

Subiectul I. Problema 1.

Fie xx o variabilă întreagă care conține cel mai mic număr natural nenul, multiplu de 3636 divizibil cu toate numerele prime mai mici decât 1010 Precizați care dintre expresiile C++ de mai jos este adevărată.

 1. (x < 1000) && (x % 27 == 0)
 2. (x > 1000) && ((x * x * x) % 1000 == 0)
 3. ((x * x) / 16) % 2 == 0
 4. (x % 100 == 0) || (x / 100 == 0)

Numerele prime mai mici decât 1010 sunt 22 33 55 și 77 deci variabila xx este egală cu cmmmc(2,3,5,7,36)=1260\cmmmc(2, 3, 5, 7, 36) = 1260 Acum trebuie să evaluăm fiecare expresie dată în parte. A este falsă deoarece 1260 > 1000. B este adevărată pentru că 1260 > 1000 și x * x * x este divizibil cu 1000, căci se termină în trei zerouri. C este falsă deoarece (x * x) / 16 == 99225, care este impar. D este falsă pentru că nici x % 100 == 0 și nici x / 100 == 0 nu sunt adevărate. Așadar, varianta corectă este B.

Subiectul I. Problema 2.

Se consideră subprogramul FF de mai jos, descris în pseudocod. Subprogramul primește un număr natural nenul în parametrul uu și întoarce un număr natural când se oprește.

subprogram F(u)
(u - număr natural nenul)
count <- 0
cât timp u != 1
dacă u este par atunci
u <- u / 2
altfel
u <- u * 3 + 1
count <- count + 1
returnează count

a) Care este valoarea returnată de subprogram pentru parametrul u=10u = 10

Iată valorile variabilelor uu și count\mathit{count} inițiale și după fiecare intrare în while:

uucount\mathit{count}
101000
5511
161622
8833
4444
2255
1166

Răspunsul este 66

b) Dați exemplu de un număr natural uu astfel încât F(u)F(u) să returneze 77

Trebuie să găsim un număr pentru care se efectuează 77 operații. Cel mai simplu ar fi să-l facem să treacă mereu prin prima ramură a if-ului, pentru a-i afla ușor valoarea. Observăm că F(2n)F(2^n) returnează nn deoarece 2n2^n va trebui să se înjumătățească de nn ori pentru a deveni 11 Deci, un răspuns posibil este 272^7 adică 128128

c) Scrieți în pseudocod un subprogram recursiv, echivalent cu FF care nu folosește instrucțiuni repetitive.

Privim fiecare intrare în while a lui u ca pe un apel recursiv ce îl are ca parametru pe noul u. Subprogramul recursiv cerut va arăta cam așa:

Subiectul I. Problema 2. Punctul c.
subprogram F(u)
(u - număr natural nenul)
dacă u = 1 atunci
returnează 0
dacă u este par atunci
returnează 1 + F(u / 2)
returnează 1 + F(u * 3 + 1)

d) Scrieți o funcție C++ care implementează subprogramul FF dat.

Un răspuns posibil este:

Subiectul I. Problema 2. Punctul d.
int F(int u) {
int count = 0;
while (u != 1) {
if (u % 2 == 0)
u /= 2;
else
u = u * 3 + 1;
count++;
}
return count;
}

Subiectul II. Problema 1.

O matrice cu 88 linii, formată doar din 00 și 11 are următoarele trei proprietăți:

 1. Prima linie conține un singur element cu valoarea 11
 2. Linia jj conține de două ori mai multe elemente nenule decât linia j1j - 1 pentru orice j{2,3,,8}j \in \{2, 3, \ldots, 8\}
 3. Ultima linie conține un singur element cu valoarea 00

Care este numărul total de elemente cu valoarea 00 din matrice?

 1. 777777
 2. 769769
 3. 528528
 4. Nu există o astfel de matrice

Din primele două proprietăți, rezultă că linia jj are 2j12^{j - 1} elemente nenule. Cum ultima linie conține un singur element cu valoarea 00 deducem că numărul de coloane ale matricei este 27+1=1292^7 + 1 = 129 (numărul de elemente de pe ultima linie). Putem calcula numărul de zerouri din matrice scăzând numărul de elemente nenule din numărul total de elemente. Obținem:

8129(20+21++27)=1032(281)=7778 \cdot 129 - (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^7) = 1032 - (2^8 - 1) = 777

Deci, răspunsul corect este A.

Subiectul II. Problema 2.

Fie TT un arbore și vv un nod al acestuia. Construim un graf GG astfel: creăm 1111 copii distincte T1,T2,,T11T_1, T_2, \ldots, T_{11} ale arborelui TT și adăugăm toate muchiile posibile între nodurile v1,v2,,v11v_1, v_2, \ldots, v_{11} unde viv_i este copia din arborele TiT_i corespunzătoare nodului ales vv În graful rezultat, numărul de muchii este dublul numărului de noduri. Câte noduri are arborele inițial TT

 1. 66
 2. 55
 3. 44
 4. Niciuna dintre variantele A, B, C

Notăm cu xx numărul de noduri din arborele inițial TT Nodurile v1,v2,,v11v_1, v_2, \ldots, v_{11} vor forma un subgraf complet (o clică), deci contribuie cu 1110/2=5511 \cdot 10 / 2 = 55 de muchii la graful final. La acestea se adaugă muchiile celor 1111 arbori, deci 11(x1)11 \cdot (x - 1) muchii. (Se știe că un arbore cu xx noduri are x1x - 1 muchii.) Numărul de noduri ale grafului este 11x11 \cdot x Știind că graful rezultat are de două ori mai multe muchii decât noduri, obținem: 55+11(x1)=22x55 + 11 \cdot (x - 1) = 22 \cdot x de unde x=4x = 4 Varianta corectă este C.

Subiectul II. Problema 3.

Considerăm un alfabet AA format dintr-o mulțime finită de caractere. Un cuvânt este o secvență nevidă de caractere distincte din AA Lungimea unui cuvânt este numărul de caractere din care acesta este format. Un ppsistem (p1\htmlClass{katexified}{(} p \ge 1 este definit ca o mulțime SS de cuvinte, toate de lungime pp având proprietățile:

 • P1. Oricare două cuvinte din SS au exact un caracter comun.
 • P2. Orice caracter din alfabetul AA apare în cel puțin un cuvânt din SS

Exemplu: Pentru A={’a’,’b’,’c’}A = \{\texttt{'a'}, \texttt{'b'}, \texttt{'c'}\} mulțimea S={"ab","ac"}S = \{\texttt{"ab"}, \texttt{"ac"}\} este un 22sistem.

a) Scrieți un 33sistem peste alfabetul A={’a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’}A = \{\texttt{'a'}, \texttt{'b'}, \texttt{'c'}, \texttt{'d'}, \texttt{'e'}, \texttt{'f'}\}

3-sistem peste A

Glumesc.

S={"abc","ade","bdf"}S = \{\texttt{"abc"}, \texttt{"ade"}, \texttt{"bdf"}\}

b) Scrieți un program C++ care:

 • b1) Citește de la tastatură un întreg mm 1m261 \le m \le 26 și construiește alfabetul AA format din primele mm caractere ale alfabetului {’a’,’b’,,’z’}\{\texttt{'a'}, \texttt{'b'}, \ldots, \texttt{'z'}\}
 • b2) Citește de la tastatură un întreg n1n \ge 1 și o secvență de nn șiruri de caractere. Se presupune că fiecare șir citit este format din caractere distincte din AA (este un cuvânt). Nu este necesară validarea datelor citite.
 • b3) Verifică dacă există un pp astfel încât mulțimea de cuvinte citite reprezintă un ppsistem. În caz afirmativ, va fi afișat mesajul "DA", în caz contrar "NU".

Ca să ne ușurăm munca, am folosit operații pe biți. Recomand citirea acestui articol înainte de a continua. Pentru reprezentarea cuvintelor și a „vectorilor caracteristici” am reținut bitmask-uri în care bitul de pe poziția ii este 11 dacă a iia literă din alfabet este inclusă în acea submulțime (numerotarea făcându-se de la 00 Probabil că se acorda punctaj maxim și pentru un program fără operații pe biți, dar soluția aceea e prea directă și plictisitoare. Și mai puțin eficientă.

Pentru prima cerință, am reținut alfabetul într-un bitmask cu 1 pe biții 0, 1, …, m - 1. Acest mod de reprezentare ne va ajuta mai încolo. Pentru a doua cerință, am definit un struct String (pentru reținerea cuvintelor) cu două câmpuri: len (lungimea) și mask (bitmask cu literele incluse în cuvânt). Am reținut cuvintele într-un vector s cu elemente de tip String.

Pentru a treia cerință, am parcurs vectorul s verificând dacă lungimile tuturor cuvintelor sunt egale (condiție necesară pentru a forma un ppsistem). În același timp, am reținut într-un bitmask mask literele care apar în cel puțin un cuvânt. Acest număr se calculează efectuând sau pe biți între toate bitmask-urile cuvintelor. Înainte de a continua, verificăm dacă toate literele din alfabet au fost găsite, adică dacă mask == a. La final, pentru fiecare două cuvinte din s, testăm dacă intersecția lor (x.mask & y.mask) are un singur element. Asta se face ușor cu operații pe biți, testând dacă numărul respectiv este o putere a lui 2.

Subiectul II. Problema 3. Punctul b.
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
const int SMAX = 27; // lungimea maximă a unui șir este 26 + 1 de la '\0'
const int NMAX = 100; // (NMAX - 1) = valoarea maximă pe care o poate lua n
// Un struct pentru reținerea cuvintelor:
struct String {
int len; // lungimea cuvântului
int mask; // submulțimea de litere din cuvânt
};
int n, m, a; // n, m, alfabetul
String s[NMAX]; // vectorul de cuvinte
// O funcție care calculează mask-ul pentru un șir dat:
int getMask(char* str) {
int mask = 0; // Inițial nu avem nicio literă în cuvânt.
for (int i = 0; str[i]; i++) // Parcurgem șirul.
mask |= 1 << (str[i] - 'a'); // Setăm bitul literei str[i] la 1.
return mask;
}
// O funcție care testează dacă x este o putere a lui 2,
// adică dacă x are exact un bit 1.
bool isPowOf2(int x) { // Considerăm că x este nenul.
return !(x & (x - 1));
}
int main() {
char str[SMAX];
// Cerința b1:
cin >> m;
a = (1 << m) - 1; // Construim alfabetul.
// Cerința b2:
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
cin >> str;
s[i].len = strlen(str);
s[i].mask = getMask(str);
}
// Cerința b3:
int mask = s[1].mask; // mask reține submulțimea literelor care se regăsesc în cel puțin un cuvânt:
for (int i = 2; i <= n; i++) {
mask |= s[i].mask; // Actualizăm mask cu mask-ul curent.
if (s[i].len != s[1].len) { // Testăm dacă s[i] (nu) are aceeași lungime ca șirurile precedente.
cout << "NU\n";
return 0;
}
}
if (mask != a) { // Testăm dacă mask nu cuprinde toate literele din a.
cout << "NU\n";
return 0;
}
// Luăm câte două cuvinte
for (int i = 1; i < n; i++)
for (int j = i + 1; j <= n; j++)
if (!isPowOf2(s[i].mask & s[j].mask)) { // și testăm dacă (nu) au exact o literă în comun.
cout << "NU\n";
return 0;
}
cout << "DA\n";
return 0;
}

Subiectul II. Problema 4.

O rețea de comparatori de tip nn (n2\htmlClass{katexified}{(} n \ge 2 și de dimensiune mm (m1\htmlClass{katexified}{(} m \ge 1 este o secvență (c1,c2,,cm)(c_1, c_2, \ldots, c_m) în care fiecare element cic_i numit comparator, este o pereche de numere întregi (j,k)(j, k) cu proprietatea 1j<kn1 \le j \lt k \le n

Exemplu: Rețeaua R=((1,2),(2,3))R = ((1, 2), (2, 3)) are tipul 33 și dimensiunea 22

Dacă aa este un vector de nn numere întregi și RR este o rețea, notăm cu R(a)R(a) vectorul obținut aplicând următoarele transformări lui aa Pentru fiecare comparator ci=(j,k)c_i = (j, k) 1im1 \le i \le m din RR în ordinea în care aceștia apar în rețea, dacă a[j]>a[k]a[j] \gt a[k] atunci în vectorul aa interschimbăm valorile de la pozițiile jj și kk

Exemplu: Pentru R=((1,2),(2,3))R = ((1, 2), (2, 3)) și a=(30,20,10)a = (30, 20, 10) avem R(a)=(20,10,30)R(a) = (20, 10, 30)

a) Fie R=((2,4),(1,2),(3,4),(2,3))R = ((2, 4), (1, 2), (3, 4), (2, 3)) și a=(40,30,20,10)a = (40, 30, 20, 10) Calculați R(a)R(a) și scrieți valorile intermediare ale vectorului aa corespunzătoare transformărilor efectuate.

a=(40,30,20,10)a=(40,10,20,30)a=(10,40,20,30)a=(10,40,20,30)a=(10,20,40,30)\begin{align*} a &= (40, 30, 20, 10)\\ a &= (40, 10, 20, 30)\\ a &= (10, 40, 20, 30)\\ a &= (10, 40, 20, 30)\\ a &= (10, 20, 40, 30) \end{align*}

b) Dați exemplu de o rețea RR de tip 44 cu proprietatea că pentru orice vector aa format din 44 numere întregi distincte, R(a)R(a) va avea elementele ordonate crescător. Justificare.

R=((1,2),(2,3),(3,4),(1,2),(2,3),(1,2))R = ((1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 2), (2, 3), (1, 2)) Această rețea de comparatori este practic o simulare a algoritmului Bubble Sort: După primele 33 operații, elementul cel mai mare ajunge pe ultima poziție, după următoarele 22 operații, al doilea cel mai mare element ajunge pe poziția 33 iar la final și celelalte două elemente vor ajunge pe pozițiile corespunzătoare.

c) Scrieți o funcție C++ care primește ca parametri numerele naturale nn și mm o matrice RR cu mm linii și 22 coloane, reprezentând o rețea de comparatori, și un vector aa de nn numere întregi. Funcția va calcula vectorul R(a)R(a) și va returna valoarea 11 dacă acesta are elementele ordonate crescător. În caz contrar, va returna valoarea 00

Din nou, se cere scrierea un program destul de imediat. Pur și simplu efectuăm operațiile, iar la final parcurgem vectorul pentru a testa dacă este sortat.

Subiectul II. Problema 4. Punctul c.
bool R(int n, int m, int r[][2], int a[]) {
// Efectuăm operațiile:
for (int i = 1; i <= m; i++)
if (a[r[i][0]] > a[r[i][1]]) {
int aux = a[r[i][0]];
a[r[i][0]] = a[r[i][1]];
a[r[i][1]] = aux;
}
// Testăm dacă a este sortat:
for (int i = 1; i < n; i++)
if (a[i] > a[i + 1])
return false;
return true;
}

Subiectul III. Problema 1.

Se consideră toate șirurile de lungime l{1,2,3}l \in \{1, 2, 3\} formate din litere din mulțimea {’a’,’b’,’c’,’d’,’e’}\{\texttt{'a'}, \texttt{'b'}, \texttt{'c'}, \texttt{'d'}, \texttt{'e'}\} Câte dintre aceste șiruri au un număr par de vocale? (’a’\htmlClass{katexified}{(} \texttt{'a'} și ’e’\texttt{'e'} sunt vocale)

 1. 7979
 2. 8080
 3. 8181
 4. 7878

Trebuie avută atenție că literele dintr-un cuvânt se pot repeta. Șirurile de lungime 11 trebuie să conțină o consoană, deci numărul lor este 33 Șirurile de lungime 22 trebuie să conțină fie două consoane (32\htmlClass{katexified}{(} 3^2 variante), fie două vocale (22\htmlClass{katexified}{(} 2^2 variante). Șirurile de lungime 33 pot conține trei consoane (33\htmlClass{katexified}{(} 3^3 variante), sau o consoană și două vocale (33122\htmlClass{katexified}{(} 3 \cdot 3^1 \cdot 2^2 variante). Explicația pentru 33ul din ultima formulă este că putem alege în 33 moduri poziția unde punem consoana. Dacă avem fixată această poziție, știm că pe celelalte vom pune vocale, așa că nu mai înmulțim formula cu nimic. Adunând rezultatele obținem 7979 deci răspunsul este A.

Subiectul III. Problema 2.

Se consideră funcția recursivă FF de mai jos. Ce valoare va returna apelul F(0,63,64)F(0, 63, 64)

int F(int u, int v, int t) {
int m = (u + v) / 2;
if (u >= v) { return u; }
else if (m * m > t) { return F(u, m - 1, t); }
else if (m * m < t) { return F(m + 1, v, t); }
else { return m; }
}

Trebuie doar să urmărim lanțul de apeluri recursive. Se observă că funcția dată calculează radicalul lui tt în timp logaritmic, folosind o tehnică asemănătoare căutării binare. Precizia este însă foarte proastă, fiind vorba de numere întregi.

Apelul #1: F(0, 63, 64)
m = (0 + 63) / 2 = 31
m * m = 961 > 64
Apelul #2: F(0, 30, 64)
m = (0 + 30) / 2 = 15
m * m = 225 > 64
Apelul #3: F(0, 14, 64)
m = (0 + 14) / 2 = 7
m * m = 49 < 64
Apelul #4: F(8, 14, 64)
m = (8 + 14) / 2 = 11
m * m = 121 > 64
Apelul #5: F(8, 10, 64)
m = (8 + 10) / 2 = 9
m * m = 81 > 64
Apelul #6: F(8, 9, 64)
m = (8 + 9) / 2 = 8
m * m = 64 = 64
Se returnează 8.

Subiectul III. Problema 3.

O casă are n×mn \times m camere (n,m2\htmlClass{katexified}{(} n, m \ge 2 și este reprezentată ca o matrice cu nn linii (numerotate de la 00 la n1n - 1 și mm coloane (numerotate de la 00 la m1m - 1 Camera de la linia ii (0in1\htmlClass{katexified}{(} 0 \le i \le n - 1 și coloana jj (0jm1\htmlClass{katexified}{(} 0 \le j \le m - 1 este identificată prin perechea de numere (i,j)(i, j) Toate camerele, cu excepția celor situate pe prima linie (i=0\htmlClass{katexified}{(} i = 0 și a celor situate pe prima coloană (j=0\htmlClass{katexified}{(} j = 0 au câte un comutator. Acționarea comutatorului din camera (i,j)(i, j) (unde 1in11 \le i \le n - 1 1jm11 \le j \le m - 1 conduce la următorul rezultat: În fiecare dintre camerele (i,j)(i, j) (i1,j)(i - 1, j) (i,j1)(i, j - 1) (i1,j1)(i - 1, j - 1) (camera cu comutatorul, cea de deasupra, cea de la stânga și cea de deasupra și la stânga), dacă lumina era aprinsă, ea se stinge, iar dacă era stinsă, se aprinde.

a) Matricea de mai jos reprezintă starea luminilor din fiecare cameră dintr-o casă cu n=5n = 5 linii și m=4m = 4 coloane. Pozițiile (0,1)(0, 1) (0,2)(0, 2) (1,1)(1, 1) (1,3)(1, 3) (2,2)(2, 2) (2,3)(2, 3) conțin valoarea 11 reprezentând faptul că luminile sunt aprinse în camerele respective, iar celelalte poziții conțin valoarea 00 reprezentând faptul că luminile sunt stinse. Comutatoarele din care camere trebuie acționate pentru a stinge luminile din toate camerele?

(01100101001100000000)\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}

Acționăm comutatoarele din camerele (1,2)(1, 2) și (2,3)(2, 3)

(01100101001100000000)(00000011001100000000)(00000000000000000000)\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}

b) Scrieți o funcție C++ care primește 55 parametri de intrare: o matrice AA de 00 și de 11 reprezentând starea luminilor din camere, dimensiunile nn (n2\htmlClass{katexified}{(} n \ge 2 și mm (m2\htmlClass{katexified}{(} m \ge 2 ale acesteia, precum și două numere naturale ii jj (1in1\htmlClass{katexified}{(} 1 \le i \le n - 1 1jm11 \le j \le m - 1 reprezentând o cameră (i,j)(i, j) cu comutator. Funcția trebuie să modifice matricea primită ca parametru, astfel încât aceasta să conțină starea luminilor după acționarea comutatorului din camera (i,j)(i, j) Nu este necesară validarea parametrilor de intrare.

Subiectul III. Problema 3. Punctul b.
// NMAX = numărul maxim de linii ale matricei
// MMAX = numărul maxim de coloane ale matricei
void change(bool A[NMAX][MMAX], int n, int m, int i, int j) {
A[i][j] ^= true;
A[i - 1][j] ^= true;
A[i][j - 1] ^= true;
A[i - 1][j - 1] ^= true;
}

Expresia x ^= true, unde x este de tip bool, îl schimbă pe x din 0 în 1, sau din 1 în 0. Desigur, în loc de x ^= true, puteam scrie x = !x, dar e mai drăguț cu XOR :tongue:

c) Scrieți o funcție C++ care primește ca parametri de intrare o matrice AA de 00 și de 11 reprezentând starea luminilor din camere, precum și dimensiunile nn (n2\htmlClass{katexified}{(} n \ge 2 și mm (m2\htmlClass{katexified}{(} m \ge 2 ale acesteia. Funcția trebuie să returneze 11 dacă există o mulțime de camere astfel încât, acționând comutatorul în fiecare cameră din mulțime o singură dată, să se obțină stingerea luminilor din toate camerele. Altfel, funcția va returna 00 În rezolvare, puteți utiliza funcția de la punctul b). Nu este necesară validarea parametrilor de intrare. Se va folosi un algoritm cât mai eficient din punct de vedere al timpului de execuție; soluțiile de tip backtracking vor primi cel mult două puncte.

Observăm că nu contează ordinea în care acționăm comutatoarele, așa că vom alege una convenabilă: Parcurgem matricea de sus în jos și de la stânga la dreapta, începând de la linia 11 și coloana 11 Când ne aflăm la poziția (i,j)(i, j) acționăm comutatorul doar dacă poziția (i1,j1)(i - 1, j - 1) este setată la 11 Asta pentru că acea poziție nu va mai fi vizitată niciodată, și nu are sens să o facem 00 mai devreme, stricând eventual alte poziții deja vizitate.

Dacă poziția curentă (i,j)(i, j) se află pe ultima linie și poziția (i,j1)(i, j - 1) a rămas setată la 11 înseamnă că nu există soluție, căci nu ne vom mai putea atinge de poziția respectivă. Similar, dacă suntem pe ultima coloană și poziția (i1,j)(i - 1, j) a rămas 11 nu există soluție. Când ne aflăm la ultima poziție, adică (n1,m1)(n - 1, m - 1) testăm și dacă elementul de pe (n1,m1)(n - 1, m - 1) a rămas 11 caz în care din nou nu avem soluție. Dacă matricea a trecut cu succes de toate aceste teste, înseamnă că există soluție, și vom returna true.

Complexitatea este O(mn)O(m \cdot n) și este optimă pentru că e egală cu dimensiunea input-ului. La început i-am făcut o copie matricei, și am lucrat pe ea, ca să nu modific matricea dată.

Subiectul III. Problema 3. Punctul c.
bool check(bool A[NMAX][MMAX], int n, int m) {
bool a[NMAX][MMAX];
for (int i = 0; i < n; i++)
for (int j = 0; j < m; j++)
a[i][j] = A[i][j];
for (int i = 1; i < n; i++)
for (int j = 1; j < m; j++) {
if (a[i - 1][j - 1])
change(a, n, m, i, j);
if (i == n - 1 && a[i][j - 1])
return false;
if (j == m - 1 && a[i - 1][j])
return false;
if (i == n - 1 && j == m - 1 && a[i][j])
return false;
}
return true;
}

Sfârșit! Dacă aveți vreo întrebare despre problemele din acest articol, sau vreți să postez și rezolvările subiectelor date în alți ani, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos :smile:

Mulțumesc că ai citit acest articol.
Dacă vrei să susții blogul, poți cumpăra un abonament de 2$.

patreon

Lasă un comentariu!

0 comentarii