Reprezentarea grafurilor în C++

Reprezentarea grafurilor în C++

Într-un articol mai vechi am discutat despre noțiunile de bază ale teoriei grafurilor. Acum se pune problema următoare: Cum putem reprezenta eficient un graf în C++? Altfel spus, cum putem reține informațiile necesare pentru prelucrarea unui graf? Voi analiza cele mai cunoscute trei metode: lista de muchii, matricea de adiacență și listele de adiacență.

Reprezentarea grafurilor prin lista de muchii

O soluție naivă este să reținem o listă cu toate muchiile (sau arcele) grafului. Pentru asta, putem folosi o matrice cu două coloane astfel: mat[i][0]\mathrm{mat}[i][0] și mat[i][1]\mathrm{mat}[i][1] ar fi extremitățile muchiei ii Dacă există costuri pe muchiile grafului, le putem reține adăugând încă o coloană la matrice: mat[i][2]\mathrm{mat}[i][2] ar fi costul muchiei ii

Exemplu: Reprezentarea unui graf prin lista de muchii

Totuși, ar fi mai elegant să definim un struct numit Edge (muchie în engleză) care să rețină informațiile aferente unei muchii. Deci, pentru stocarea muchiilor vom reține un vector cu elemente de tipul Edge.

struct Edge {
int x, y; // extremitățile
Edge(int x = 0, int y = 0) { // constructor
this->x = x;
this->y = y;
}
};

Am definit și un constructor ce primește ca parametri două numere cu care inițializează extremitățile muchiei curente. M-am săturat să primesc warning-uri pentru expresii de genul {x, y}, așa că le-am înlocuit cu Edge(x, y). Aceasta returnează un nou obiect de tipul Edge, construit folosind constructorul de mai sus.

Acum urmează să vedem cum putem efectua operații obișnuite legate de muchii folosind acest mod de reprezentare. Este vorba de accesarea, ștergerea și inserarea unei muchii noi, precum și despre parcurgerea vecinilor unui nod.

Accesarea unei muchii

Pentru a accesa o muchie, sau a verifica dacă aceasta există, trebuie să o căutăm în vector. Complexitatea este O(m)O(m) deoarece vectorul nu este sortat după niciun criteriu. Nu are sens să ținem vectorul sortat ca să efectuăm căutare binară, pentru că inserarea și ștergerea unei muchii se vor efectua tot în timp liniar. Optimizările ce folosesc căutare binară depind foarte mult de numărul de operații de fiecare tip pe care trebuie să le efectuăm în problemă. Noi vom considera cazul general, cel mai ușor de implementat.

Ștergerea unei muchii

Pentru a șterge o muchie, putem căuta muchia respectivă în vector și să mutăm cu o poziție la stânga toate elementele care o succed. Complexitatea ar fi O(m)O(m) cu constanta 22 Dar, putem efectua ștergerea efectivă a muchiei în O(1)O(1) interschimbând-o cu ultima muchie din listă, și decrementând mmul direct. Astfel, parcurgem lista o singură dată.

Inserarea unei muchii

Pentru a insera o muchie, o adăugăm pur și simplu la vector, iar apoi incrementăm mmul. Complexitatea este O(1)O(1)

Parcurgerea vecinilor unui nod

Pentru a parcurge nodurile adiacente unui nod dat xx trebuie să parcurgem toată lista de muchii și să le luăm în considerare doar pe acelea cu una dintre extremități egală cu xx Din păcate, complexitatea este O(m)O(m)

Sursă demonstrativă în C++

Mai jos este o sursă demonstrativă pentru reținerea unui graf orientat prin lista sa de muchii. Aceasta prezintă o listă de muchii definită global și implementează funcții pentru operațiile descrise mai sus. Pentru a face sursa să funcționeze cu grafuri neorientate, când comparăm o muchie [x,y][x, y] cu muchia [a,b][a, b] va trebui să o comparăm și pe [y,x][y, x] cu [a,b][a, b] pentru că poate am reținut-o invers în listă. La fel și când parcurgem vecinii unui nod. Va trebui să comparăm nodul dat cu ambele extremități ale muchiei curente.

Lista de muchii
#include <iostream>
using namespace std;
struct Edge {
int x, y;
Edge(int x = 0, int y = 0) {
this->x = x;
this->y = y;
}
};
int m; // numărul de muchii
Edge edg[618]; // lista de muchii
/// Funcția returnează poziția din vector unde se găsește edge,
/// sau -1 dacă muchia nu există.
int find(Edge edge) {
for (int i = 0; i < m; i++)
if (edg[i].x == edge.x && edg[i].y == edge.y)
return i;
return -1;
}
void remove(Edge edge) {
for (int i = 0; i < m; i++)
if (edg[i].x == edge.x && edg[i].y == edge.y) {
swap(edg[i], edg[m - 1]);
m--;
return;
}
}
void insert(Edge edge) {
edg[m++] = edge;
}
void neighbors(int node) {
for (int i = 0; i < m; i++)
if (edg[i].x == node)
cout << edg[i].y << ' ';
cout << '\n';
}
int main() {
insert(Edge(5, 1));
insert(Edge(5, 2));
insert(Edge(5, 4));
insert(Edge(5, 3));
remove(Edge(5, 3));
cout << find(Edge(5, 2)) << '\n';
cout << find(Edge(2, 5)) << '\n';
neighbors(5);
return 0;
}

Reprezentarea grafurilor prin matricea de adiacență

Un mod mult mai bun de reprezentare a unui graf se realizează prin folosirea unei așa-numite matrice de adiacență. Aceasta are numărul de linii și numărul de coloane egale cu numărul de noduri ale grafului. Dacă e să o notăm cu ad\mathrm{ad} (de la adiacență), atunci pe ad[i][j]\mathrm{ad}[i][j] se găsește valoarea true dacă există muchie de la nodul ii la nodul jj sau false dacă nu.

Dacă există cost pe muchiile grafului, acesta poate fi stocat în matricea de adiacență, doar că aceasta își va schimba numele în matrice de ponderi. Dacă există muchia [i,j][i, j] pe ad[i][j]\mathrm{ad}[i][j] s-ar reține costul acesteia. Dacă nu, ad[i][j]\mathrm{ad}[i][j] ar avea o valoare pe care nu o poate lua niciun cost (de obicei 00

Exemplu: Reprezentarea unui graf prin matricea de adiacență

Se poate observa că în cazul unui graf neorientat, matricea de adiacență este simetrică după diagonala principală. Altfel spus, ad[i][j]\mathrm{ad}[i][j] are aceeași valoare cu ad[j][i]\mathrm{ad}[j][i] Este evident, din moment ce [i,j][i, j] și [j,i][j, i] se referă de fapt la aceeași muchie.

Accesarea, inserarea și ștergerea unei muchii

Operațiile de accesare, inserare și ștergere se produc în O(1)O(1) accesând și modificând elemente din matrice. Însă, la grafurile neorientate trebuie avută un pic de grijă: La inserarea sau ștergerea muchiei [i,j][i, j] trebuie actualizate atât ad[i][j]\mathrm{ad}[i][j] cât și ad[j][i]\mathrm{ad}[j][i]

Parcurgerea vecinilor unui nod

Parcurgerea vecinilor unui nod xx are complexitatea O(n)O(n) unde nn este numărul de noduri din graf: Trebuie parcursă întreaga linie xx din matrice, și vor fi prelucrate doar elementele cu valoarea true.

Sursă demonstrativă în C++

Iată o sursă demonstrativă pentru reținerea unui graf neorientat prin matricea sa de adiacență. Poate fi adaptată extrem de ușor ca să funcționeze pe grafuri orientate.

Matricea de adiacență
#include <iostream>
using namespace std;
struct Edge {
int x, y;
Edge(int x, int y) {
this->x = x;
this->y = y;
}
};
int n; // numărul de noduri
bool ad[NMAX][NMAX]; // matricea de adiacență
bool find(Edge edge) {
return ad[edge.x][edge.y];
}
void remove(Edge edge) {
ad[edge.x][edge.y] = ad[edge.y][edge.x] = false;
}
void insert(Edge edge) {
ad[edge.x][edge.y] = ad[edge.y][edge.x] = true;
}
void neighbors(int node) {
for (int j = 1; j <= n; j++)
if (ad[node][j])
cout << j << ' ';
cout << '\n';
}
int main() {
n = 5;
insert(Edge(1, 2));
insert(Edge(1, 3));
insert(Edge(1, 4));
insert(Edge(4, 5));
insert(Edge(3, 4));
remove(Edge(3, 4));
cout << find(Edge(4, 5)) << '\n';
cout << find(Edge(2, 5)) << '\n';
neighbors(1);
neighbors(2);
neighbors(3);
neighbors(4);
neighbors(5);
return 0;
}

Reprezentarea grafurilor prin liste de adiacență

O altă soluție este să reținem câte o listă de adiacență pentru fiecare nod al grafului. Mai exact, lista de adiacență a unui nod va reține nodurile adiacente la acesta. Pentru implementare am putea folosi o matrice, iar fiecare linie ii să fie lista de adiacență a nodului ii Însă, n-ar fi o idee prea eficientă ca memorie, pentru că s-ar reține o grămadă de poziții libere la finalul fiecărei linii. Listele ar trebui să fie alocate dinamic, ca să nu ocupe decât atâtea elemente câți vecini are nodul respectiv. Ca să simplific lucrurile, pentru liste am folosit container-ul vector din STL, căci este perfect pentru ce avem nevoie.

Exemplu: Reprezentarea unui graf prin liste de adiacență

Accesarea unei muchii

Pentru a accesa o muchie (i,j)(i, j) trebuie doar să căutăm nodul jj în lista de adiacență a nodului ii Complexitatea este O(nr(i))O(nr(i)) Am notat prin nr(i)nr(i) numărul de vecini ai nodului ii voi folosi această notație și în continuare.

Ștergerea unei muchii

Pentru a șterge o muchie (i,j)(i, j) căutăm nodul jj în lista nodului ii apoi îl ștergem similar modului descris în cazul listei de muchii. Complexitatea este O(nr(i))O(nr(i))

Inserarea unei muchii

Pentru a insera o muchie (i,j)(i, j) adăugăm nodul jj la sfârșitul listei de adiacență a nodului ii Complexitatea este O(1)O(1)

Parcurgerea vecinilor unui nod

Pentru a parcurge nodurile adiacente unui nod dat, trebuie doar să-i parcurgem lista de adiacență. Complexitatea este O(nr(x))O(nr(x))

Sursă demonstrativă în C++

Mai jos este o sursă demonstrativă pentru reținerea unui graf orientat prin liste de adiacență. Din nou, sursa poate fi modificată ușor ca să funcționeze pentru grafuri neorientate.

Listele de adiacență
#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;
struct Edge {
int x, y;
Edge(int x, int y) {
this->x = x;
this->y = y;
}
};
vector<int> ad[618]; // lista de adiacență
int find(Edge edge) {
for (int j = 0; j < int(ad[edge.x].size()); j++)
if (ad[edge.x][j] == edge.y)
return j;
return -1;
}
void remove(Edge edge) {
for (int j = 0; j < int(ad[edge.x].size()); j++)
if (ad[edge.x][j] == edge.y) {
swap(ad[edge.x][j], ad[edge.x].back());
ad[edge.x].pop_back();
return;
}
}
void insert(Edge edge) {
ad[edge.x].push_back(edge.y);
}
void neighbors(int node) {
for (int j = 0; j < int(ad[node].size()); j++)
cout << ad[node][j] << ' ';
cout << '\n';
}
int main() {
insert(Edge(5, 1));
insert(Edge(5, 2));
insert(Edge(5, 4));
insert(Edge(5, 3));
remove(Edge(5, 3));
cout << find(Edge(5, 2)) << '\n';
cout << find(Edge(2, 5)) << '\n';
neighbors(5);
return 0;
}

Concluzii

Mai jos aveți un tabel care compară complexitățile celor trei metode de reprezentare a grafurilor. Am evidențiat complexitățile optime pentru fiecare operație.

OperațieListă de muchiiMatrice de adiacențăListe de adiacență
Accesarea unei muchiiO(m)O(m)O(1)O(1)O(nr(x))O(nr(x))
Ștergerea unei muchiiO(m)O(m)O(1)O(1)O(nr(x))O(nr(x))
Inserarea unei muchiiO(1)O(1)O(1)O(1)O(1)O(1)
Parcurgerea vecinilor unui nodO(m)O(m)O(n)O(n)O(nr(x))O(nr(x))

Reprezentarea unui graf prin lista de muchii este cea mai ineficientă metodă. Este utilă doar atunci când efectiv trebuie să parcurgem muchiile grafului, și cel mult să inserăm niște muchii. Una dintre foarte puținele aplicații practice ale listei de muchii este Algoritmul lui Kruskal.

Matricea de adiacență și listele de adiacență sunt cele mai folosite metode. Prima are cea mai bună complexitate pentru manipularea muchiilor, însă consumă cea mai multă memorie, și nu permite o parcurgere prea eficientă a vecinilor unui nod. Listele de adiacență sunt însă cele mai bune la capitolul din urmă, iar consumul de memorie al acestora depinde doar de numărul de muchii.

Alegerea celei mai potrivite metode de reprezentare a unui graf depinde foarte mult de restricțiile problemei. De obicei însă, matricea de adiacență este mai bună pentru grafurile dense (cu multe muchii), iar listele de adiacență sunt mai bune pentru grafurile rare (cu puține muchii).

Dacă aveți vreo întrebare legată de metodele de reprezentare a grafurilor în C++, nu ezitați să o adresați într-un comentariu, mai jos :smile:

Mulțumesc că ai citit acest articol.
Dacă vrei să susții blogul, poți cumpăra un abonament de 2$.

patreon

Lasă un comentariu!

0 comentarii